Address : #42, st 163, Sangkat Boueng Keng Korng III, Khan Boueng Keng Kong, Phnom Penh

Phone :

Website : www.loeitime.xyz